• شرکت ایران آب

تصفیه آب صنعتی

 

 

تصفیه آب صنعتی

 

 

 

 

 

تصفیه آب صنعتی
تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی

با توجه به اينكه فناوری موجود در صنايع مختلف و حتی در يك صنعت

مشابه و همچنين نوع محصولات و كيفيت محصـولات و در نتيجه كيفيت

آب مورد نياز آنها متفاوت است، و از آنجا كه اطلاعات مربوط به درصد

انواع آب مصرفی در صنايع مختلـف در ايـران مشخص نمی باشد، نمی

توان به طور كلی صنايع را از لحاظ مصرف آب صنعتی طبقه بندی كرد.

مثلا ممكن است يك كارخانه رنگرزی از لحـاظ نوع فناوری و نوع محصول

توليدی در گروه ۳و يك كارخانه لبنیات در گروه ۴قرار بگيرد. لذا بايد

براساس جدول فوق، درصـد مـورد نياز هر نوع آب صنعتی را مشخص كرده

و با در نظر گرفتن مجموع درصد آب مصرفی هر گروه، بالاترين درصد را

معرف گـروه آب صـنعتی موردنظر دانست و در نهايت با توجه به امكانات

تصفيه در دسترس و ميزان سرمايه گذاری براي تصفيه آب صنعتی ، از آب

خام مناسب با اين گروه استفاده كرد.باتوجه به اینکه دستگاه تصفیه آب

صنعتی ,نسبت به آب خام ورودی دستگاه تصفیه آب صنعتی پساب

مشخصی دارد , درنتیجه طراحی دستگاه باید توسط کارشناسان متخصص

در زمینه تصفیه آب صنعتی طراحی شود.

تلفن تماس:

۰۹۱۲۳۵۰۲۳۶۹

                                            

 

کلمات مرتبط با دستگاه تصفیه آب صنعتی :
فروش دستگاه تصفیه آب صنعتی , قیمت تصفیه آب صنعتی , انواع سیستم های تصفیه آب صنعتی  , روشهای تصفیه آب , خرید دستگاه تصفیه آب صنعتی , فروش دستگاه تصفیه آب صنعتی , قیمت دستگاه تصفیه آب صنعتی , انواع سیستم های تصفیه آب صنعتی , روشهای ساخت دستگاه تصفیه آب صنعتی.تعمیردستگاه تصفیه آب صنعتی.احیاِِئ ممبران.